• English
  • Ελληνικά
  • Shqip
Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management

Më 18 Maj, pranë Grand Hotel Saranda, u organizua Dita e Informimit për Projektin INTERNET OF BINS, i bashkëfinancuar nga Programi Ndërkufitar IPA Greqi – Shqipëri, 2014 – 2020. Objektivi kryesor I Internet of Bins është të rrisi kapacitetin e infrastrukturës Ndërkufitare në menaxhimin dhe monitorimin e mbetjeve duke përshtatur përqasje/modele inovatore për menaxhimin e qëndrueshëm e mbetjeve në nivel vendor. Partneri Lider I Projektit është Bashkia e Ziros, ndërsa Përfituesit e Projektit janë Bashkia e Mecovo, Bashkia Sarandë dhe Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal.

RCDC si partner në këtë projekt, kontribuoi me një prezantim të bazuar në objektivat dhe aktivitetet e Projektit Internet of Bins, duke shpjeguar rezultatet e projektit pilot dhe objektivat kryesore.

 

Municipality of Ziros
Municipality of Metsovo
Municipality of Saranda
Regional Center for Development and Cooperation

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Municipality of Ziros and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020

This project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries under the Cooperation Programme  "INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020"

Lead Beneficiary

Municipality of Ziros
Gennimata Square, 48200, Filippiada
Greece
Phone: +302683024667
Email: info@dimoszirou.gr

Privacy Policy | Cookie Policy