• English
  • Ελληνικά
  • Shqip
Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management

Projekti

Projekti INTERNET OF BINS (“Nisma tw pwrbashkwta pwr Menaxhimin e Zgjuar dhe tw Qwndrueshwm tw Mbetjeve tw Ngurta tw Bashkisw”) wshtw i bashkwfinancuar nga Programi i Bashkwpunimit Ndwrkufitar IPA “Greqi – Shqipwri, 2014 – 2020” me njw buxhet total prej 653.366,98 €, ku 85% wshtw Mbwshtetje e Unionit dhe 15% nga shtetet pjeswmarrwse (Greqi – Shqipwri).

Zona eligible e pwrshtatshme  ndwrkufitare karakterizohet nga cilwsi dhe pwrdorim tw pakwt tw infrastrukturws mjedisore (kryesisht nw zonwn Shqiptare), ndwrkohw qw partneriteti ka identifikuar qw monitorimi dhe menaxhimi i mbetjeve po kthehen nw njw problem serioz pwr urbanizimin dhe zhvillimin ekonomik. Edhe se shwrbimet publike kanw ekzistuar pwr njw kohw tw gjatw, janw parw risi tw kufizuara pwr sa i pwrket efficencws vepruese. Pwr mw tepwr, në një shkallë më të madhe ose më të vogël, pwrqasjet pwr menaxhimin e mbetjeve nw nivel vendor (si menaxhimi i mbetjeve tw ngurta nga bashkitw) ndikojnw si nw profilin urban, edhe nw mirwqenien e qytetarwve dhe turistwve. Duke konsideruar nevojwn urgjente pwr tw prodhuar pwrqasje tw reja dhe mw efektive pwr menaxhimin e mbetjeve tw ngurta tw bashkive (MMNB), shumw pak wshtw bwrw pwr ta adresuar kwtw rrezik me tw cilin vendet pjeswmarrwse pwrballen, si dhe mundwsitw qw lindin. Pwr shwmbull, nismat pwr MMNB janw adresuar nw njw mwnyrw tepwr sipwrfaqwsore dhe konvencionale. Gjithashtu, infrastruktura nuk wshtw zhvilluar mjaftueshwm, praktikat pwr MMN nuk janw pwrmirwsuar, gjw qw vwshtirwson aktivitetet e qytetarwve dhe turizmit.

INTERNET OF BINS implementohet sipas prioritetit tematik 1 tw Programit (c) “Promovimi i transportit tw Qwndrueshwm, shwrbime dhe rrjete informacioni dhe komunikimi, si dhe investimi nw shwrbimin e ujit, mbetjeve dhe sistemeve tw energjisw nw zonwn ndwrkufitare.” (Objektivi Specifik): 1.1 – Rritja e kapacitetit të infrastrukturës ndërkufitare në menaxhimin e transportit, ujit dhe mbeturinave). Ndaj, objektivi I pwrgjithshwm I projektit wshtw nw pwrputhje tw plotw me objektivin specific tw programit, I cili bwn pjesw nw prioritetin tematik: Për të rritur kapacitetin e infrastrukturës nw zonwn ndwrkufitare në menaxhimin dhe monitorimin e mbetjeve duke miratuar qasje/modele tw reja për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve të ngurta në nivelin vendor.

Duke marrw parasysh nevojat dhe objektivat e pwrgjithshwm strategjik, po zhvillohet njw model premtues I kombinuar, qw pwrfshin tre “Shtyllat”:

  • Zgjidhje “E Zgjuar” e Integruar pwr Menaxhimin e Mbetjeve/Pwrmirwsime tw Kapacitetit: Instalime pwr Menaxhimin e Mbetjeve dhe Pajisjeve Monitoruese Telematike (Sistem Monitorimi i Koshave tw Mbeturinave – Sensor Ultrasonic Filling /dhe Aplikimi i Programit, Pajisje tw Menaxhimit tw Mbetjeve).
  • Visual disturbance reductiZon: Instalimi I Sistemeve Nwntokwsore pwr Grumbullimin e Mbetjeve deri nw pika kritike.
  • Pwrqasje eko-miqwsore pwr menaxhimin e mbetjeve: Furnizim dhe Shpwrndarja e Koshave Kompostues tw Mbeturinave (mbetje shtwpiake), Fushata Ndergjegjegjesuese, Pwrmirwsimi i Menaxhimit tw Mbetjeve dhe Plane Monitorimi (Analiza e tw Dhwnave dhe Plani i Menaxhimit), Aplikacion tematik informues nw web dhe celular.

Tw gjitha aktivitetet e projektit kanw njw karakter tw fuqishwm ndwrkufitar. INTERNET OF BINS, si element kryesor tw bashkwpunimit ndwrkufitar, ka bashkwpunimin e autoriteteve vendore.

Municipality of Ziros
Municipality of Metsovo
Municipality of Saranda
Regional Center for Development and Cooperation

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Municipality of Ziros and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020

This project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries under the Cooperation Programme  "INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020"

Lead Beneficiary

Municipality of Ziros
Gennimata Square, 48200, Filippiada
Greece
Phone: +302683024667
Email: info@dimoszirou.gr

Privacy Policy | Cookie Policy